Obliczanie siły, Strenght Calculations

Siła barwienia (Colorant strength) to zdolność pigmentu lub barwnika do zmiany zabarwienie bezbarwnego materiału.  Często ta wartość określana jest przez porównanie ze standardem, dla którego ilość barwnika jest znana. Podczas wykonywania pomiarów należy zwrócić uwagę, aby próbka i standard były przygotowywane w ten sam sposób. Na przykład przez mieszanie roztworu z barwnikiem lub nakładanie pigmentu na kartę. Widma spektralne próbki i wzorca muszą być podobne. Istnieje kilka rodzajów sił, które zostały opisane poniżej.

Wartość koloru (Color value), używana w obliczeniach siły barwienia to pojedyncza wartość liczbowa związana z ilością materiału absorbującego światło (pigmentu) zawartego w próbce i zazwyczaj jest oparta na danych spektralnych. Wartość koloru może być obliczana przez jedną z trzech akceptowalnych metod. Wartość koloru wyliczona według jednej metody może nie zgadzać się z wartością wyliczaną według innej metody. Wybór metody zależy zazwyczaj od rodzaju próbki i powodu, dla którego wyliczana jest wartość koloru. Metody spektrofotometryczne wykorzystywane do obliczania wartości koloru zostały opisane poniżej. Ponieważ większość wzorów ma swoją podstawę w wartości K/S, warto również zapoznać się z definicją tej wartości i teorią Kubelka-Monk.

 
Wartość koloru SUM, Color Value SUM

Wartość koloru SUM to indeks dostępny w oprogramowaniu EasyMatch QC, który jest obliczany jako suma wartości K/S próbki zmierzonych w całym zakresie widma dla pomiarów w odbiciu lub jako suma absorbancji próbki zmierzonych w całym zakresie widma dla pomiarów w transmisji.

cv-sum

 

 

 

 

 

Gdzie E to rozkład energii źródła światła, S to funkcja obserwatora

Wartość koloru SWL, Color Value SWL

Wartość koloru SWL to indeks dostępny w oprogramowaniu EasyMatch QC, który obliczany jest jako K/S zmierzone przy długości fali, dla której absorpcja jest najwyższa (odbicie jest minimalne) dla pomiarów w trybie reflektancji lub absorbancja przy długości fali, dla której absorpcja jest najwyższa (transmitancja najniższa) dla pomiarów w transmisji.

Wartość koloru WSUM, Color Value WSUM 

Wartość koloru WSUM dostępna w oprogramowaniu EasyMatch obliczana jest na podstawie sumy ważonej K/S próbki dla odpowiedniego illuminantu i obserwatora w trybie odbiciowym oraz dla sumy ważonej absorbancji próbki dla odpowiedniego źródła światła i obserwatora w przypadku pomiarów w trybie transmisji, zmierzonych w całym zakresie widma.

cv-wsum

 

 

 

 

 

 

Gdzie E to rozkład energii źródła światła, S to funkcja obserwatora

Średnia siła, Average Strength

Średnia siła, Average Strength (w oprogramowaniu EasyMatch nazywana % Strength SUM) to skala różnicy, którą można wyświetlić w tabeli danych koloru oprogramowania EMQC. Względna siła średnia obliczana jest z wartości koloru SUM próbki i wzorca.

s-sum

 

 

Siła ważona, Weighted Strength

Siła ważona (w oprogramowaniu EasyMatch QC nazywana % Strength WSUM) to skala różnicy, która obliczana jest na podstawie wartości koloru WSUM próbki względem wzorca.

s-wsum

 

 

 

% Strength – SWL

Siła jednej długości fali (Single-wavelength) lub Siła SWL to % Siły mierzony przy długości fali, dla której absorbancja jest największa. Jest to taki sam % Siły (% Strenght) jak opisany poniżej, ale przy jednej właściwej długości fali.

% Siły, % Strength 

%Siły, % Strength określa wartości K/S lub absorbancji próbki w porównaniu do wzorca. Obliczany jest oddzielnie dla każdej długości fali według równania:

 s

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*