Standaryzacja Hitch cz.2

Podstawowa technika standaryzacji Hitch

Proces standaryzacji hitch, znany również jako transfer standaryzacji, polega na wyznaczeniu jednego urządzenia jako referencyjnego (nadrzędnego) i matematycznego dopasowania urządzenia drugorzędnego (podrzędnego) tak, aby oba odczytywały „te same” wartości. W ten sposób można dopasować dwa lub więcej spektrofotometrów. Dopasowanie urządzeń wymaga odczytania próbki na obu spektrofotometrach, a następnie porównania wyników i ich dostosowania. Wzorzec, znany jako wzorzec hitch, jest najpierw odczytywany na urządzeniu referencyjnym (urządzeniu odniesienia), a wartości zapisywane są jako dane spektralne lub dane kolorymetryczne (trójchromatyczne). Wzorzec hitch jest następnie przenoszony do drugiego urządzenia, gdzie jest ponownie odczytywany, a wartości z jednostki referencyjnej są wprowadzane do drugiego urządzenia.

Standaryzacja hitch działa prawidłowo dla określonego zakresu kolorów tj. 5 jednostek lub mniej. Ze względu na wizualną nierównomierność skali barwy zaleca się, aby każdy odrębny kolor był oznaczony osobnym standardem hitch. Poprawia to powtarzalność pomiarów między jednostką referencyjną a jednostkami dodatkowymi.

Obliczenia

Standaryzacja Hitch spektrofotometru odniesienia może być przeprowadzana poprzez oprogramowanie spektrofotometru za pomocą obliczeń addytywnych (obliczeń odchylenia) lub przy użyciu współczynnika.

W powyższym przykładzie stosuje się obliczenia addytywne:

 • L*: 51 = 50 + Hitch Bias; Hitch Bias = 1.0
 • a*: 51 = 50 + Hitch Bias; Hitch Bias = 1.0
 • b*: 51 = 50 + Hitch Bias; Hitch Bias = 1.0

Poniżej przedstawiono obliczenia dla pomiarów wykonanych przy użyciu współczynnika:

 • L*: 51 = 50 * Hitch Ratio; Hitch Ratio = 51.00/50.00 = 1.02
 • a*: 51 = 50 * Hitch Ratio; Hitch Ratio = 51.00/50.00 = 1.02
 • b*: 51 = 50 * Hitch Ratio; Hitch Ratio = 51.00/50.00 = 1.02

Obliczenia odchylenia dla standaryzacji Hitch są preferowany w przypadku ciemnych kolorów lub gdy mierzone próbki są bardzo zbliżone kolorystycznie do wzorca hitch. Wyznaczanie standaryzacji Hitch za pomocą współczynnika wydaje się bardziej solidne.

Wybór najlepszego oprzyrządowania

Najlepsze wyniki standaryzacji hitch uzyskuje się, gdy używane urządzenia posiadają podobną geometrię. Oznacza to, że wszystkie standaryzowane urządzenia powinny mieć tylko geometrię rozproszoną lub tylko kierunkową. Nie można przeprowadzać standaryzacji Hitch między urządzeniami o geometrii kierunkowej i rozproszonej.

W przypadku korzystania podczas standaryzacji Hitch z kombinacji kolorymetrów i spektrofotometrów (czasami określanych jako HunterLab Instruments), zalecane jest, aby jako jednostka odniesienia wykorzystywane były spektrofotometry (takie jak ColorFlex, LabScan lub UltraScan), a nie kolorymetry (takie jak ColorTrend HT lub D25). Tylko wtedy można w pełni wykorzystać zdolność spektrofotometru do pomiaru w całym zakresie widma i ich dużą zgodność między instrumentalną. W przypadku, gdy do standaryzacji Hitch używa się tylko spektrofotometrów lub tylko kolorymetrów jednostka referencyjna może być wybierana losowo. Zaleca się umieszczenie jednostki referencyjnej w laboratorium centralnym, w którym jej prawidłowe działanie może być regularnie monitorowane.

Niektóre spektrokolorymetry mają możliwość wykonywania standaryzacji Hitch na podstawie każdego punktu danych widmowych, co oznacza, że można następnie wyświetlać wyniki po standaryzacji Hitch w dowolnej skali kolorów i obserwatorze. Trójchromatyczna standaryzacja Hitch ogranicza możliwości wyświetlania danych do warunków oświetlenia i obserwatora, w których utworzono Hitch.

Wybór wzorca Hitch

Istnieje wiele przypadków, w których wielokrotne kopie wzorca Hitch są niedostępne lub jest on niestabilny. W tych przypadkach idealny byłby materiał o tym samym kolorze i następujących cechach:

 • Ilość odpowiednia do wykonania pomiaru
 • Jednolita powierzchnia
 • Stabilność w czasie
 • Brak metemeryzmu
 • Brak termochromizmu
 • Brak fotochromizmu

Dobrym przykładem powszechnie stosowanego i stabilnego wzorca jest płytka ceramiczna. Tego rodzaju wzorzec (odczytany względem jednostki odniesienia) można łatwo przekazać do pozostałych lokalizacji spektrofotometrów wtórnych.

Przygotowanie dodatkowego wzorca Hitch

W przypadku, gdy kolor wzorca Hitch zmienia się wraz z upływem czasu, należy zapewnić optymalne warunki transportu i szybko zastosować wzorzec Hitch w drugiej lokalizacji. Po odczytaniu wzorca Hitch należy wybrać wzorzec wtórny, do rutynowej oceny produktu. Ten drugi wzorzec powinien być wykonany ze stabilnego materiału, tak aby w razie potrzeby mógł być użyty do ponownego ustawienia standaryzacji Hitch. Dodatkowy wzorzec Hitch stosowany jest np. do określania koloru produktów pomidorowych przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Posiadana sieć urządzeń składa się z kolorymetrów kierunkowych podłączonych do urządzenia referencyjnego, poprzez porównanie Hitch z rzeczywistą próbką koncentratu pomidorowego. Ten nietrwały wzorzec jest przygotowywany i odczytywany na każdym urządzeniu pomocniczym, a przypisane wartości z jednostki referencyjnej są wprowadzane do każdej jednostki drugiego rzędu. Koncentrat ulega biodegradacji, jego okres trwałości w otwartym pojemniku jest stosunkowo krótki. Dlatego wprowadzono wzorzec Hitch drugiego rzędu- czerwoną płytkę ceramiczną (płytkę pomidorową). Po odczytaniu płytki pomidorowej, na każdym urządzeniu pomocniczym, otrzymane wartości stają się wartościami nowo przypisanymi z urządzenia referencyjnego. Urządzenie pomocnicze można ponownie podłączyć przy użyciu płytki pomidorowej, bez potrzeby wykorzystywania koncentratu. Płytka pomidorowa staje się wzorcem wtórnym hitch.

Działanie urządzenia i Standaryzacja Hitch

Każde urządzenie przed rozpoczęciem pracy ze wzorcem Hitch powinno zostać wystandaryzowane, w celu zapewnienie poprawności danych. Okresowa restandaryzacja powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych urządzeń. Każdy wzorzec Hitch lub wzorzec produktu powinien być rutynowo odczytywany i porównywany, aby zapewnić pewność pomiarów Hitch.

W celu oceny poprawności standaryzacji hitch należy wdrążyć program sprawdzania każdego urządzenia dodatkowego i każdego koloru, w odniesieniu do urządzenia referencyjnego. Jako kontrola może posłużyć zestaw stabilnych próbek, które można odczytać na każdym urządzeniu. Zaleca się wykonywanie rutynowych przeglądów wszystkich powiązanych urządzeń.

Podsumowanie procedury Standaryzacji Hitch

 1. Sprawdź i dopasuj 6 parametrów metody.
 2. Wybierz urządzenie referencyjne i próbki, które mają być stosowane jako wzorce hitch. Dla uzyskania jak najlepszych wyników, każdy kolor powinien mieć swój własny wzorzec,. Każda jednostka pomocnicza powinna mieć własny zestaw wzorców hitch.
 3. Oznacz każdy wzorzec dla łatwiejszej identyfikacji.
 4. Przy pomocy kalibrowanych płytek dokonaj standaryzacji jednostki referencyjnej. Odczytaj każdy wzorzec hitch i zapisz dane. Jeśli uzyskano dane trójchromatyczne, zapisz obserwatora i źródło światła. Zauważ, że użycie kolorymetru jako urządzenia referencyjnego lub wtórnego będzie wymagało użycia oświetlenia C i obserwatora 2 °. Jeśli używane są dane spektralne, zapisz lub wydrukuj dane co 10 nm, dla całego zakresu pomiarowego aparatu.
 5. Przekaż wzorce hitch i uzyskane dane z pomiarów wzorca hitch do pozostałych lokalizacji jednostek pomocniczych.
 6. Korzystając z instrukcji obsługi, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi standaryzacji hitch urządzenia dodatkowego. Skonfiguruj urządzenie, aby odczytać tę samą skalę kolorów, źródło światła, obserwatora względem urządzenia referencyjnego. Dokonaj standaryzacji urządzenia dodatkowego za pomocą własnych skalibrowanych płytek.
 7. Zmierz wzorce hitch na urządzeniu dodatkowym. Wprowadź wartości z jednostki odniesienia. Program automatycznie określi odchylenie hitch. Urządzenie jest gotowe do analizy próbek.
 8. Jeśli planujesz użycie drugorzędowego wzorca hitch, odczytaj go jako próbkę. Zapisz wartości odczytane dla tego wzorca na urządzeniu z wcześniejszą wprowadzoną standaryzacją hitch. Te wartości będą teraz służyć jako przypisane wartości z urządzenia referencyjnego. Urządzenie można teraz ponownie podłączyć przy użyciu wzorca wtórnego (dodatkowego).
 9. Należy wdrążyć program kontroli, aby móc ocenić prawidłowość standaryzacji hitch dla każdej jednostki dodatkowej względem urządzenia referencyjnego.

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*